Förslag

  Warranty

  Hej!

  Tack för att du har köpt denna Philipsprodukt. Vi uppskattar att du har valt Philipsvarumärket och hoppas att du får stor glädje av produkten.

  Den här produkten har designats och utformats specifikt enbart för användning i hemmet under normala förhållanden och normal drift. Livslängden som anges på förpackningen är endast ett genomsnitt (enligt standarderna L70B50 och IEC60969) och baseras på en genomsnittlig brinntid på 3 timmar om dagen. Om du stöter på några problem vid användningen av produkten rekommenderar vi att du först och främst läser användarhandboken och informationen på vår webbplats. I enlighet med dessa villkor, garanterar vi, i egenskap av tillverkare (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. /C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Nederländerna) att produkten är fri från material- och tillverkningsdefekter under en period om två (2) år efter inköpsdatum, såvida ingen annan tidsperiod anges på produktens förpackning, förutsatt att produkten underhålls i enlighet med skötsel- och rengöringsanvisningarna som beskrivs i användarhandboken. Förutsatt att tillämplig lag inte anger något annat, är våra skyldigheter enligt garantin begränsade till att vi, enligt vårt eget val, antingen reparerar, tillhandahåller en ersättningsprodukt för den defekta produkten eller erbjuder en lämplig kredit för den defekta produktens inköpspris. (Ned)montering och/eller (av)installation och arbetskostnader ingår inte i garantin. Detsamma gäller trasigt glas, batterier och utbytbara ljuskällor. Vår kompensation enligt garantin innebär inte en förlängning eller förnyelse av den ursprungliga garantiperioden. Vi har rätt att efter eget val ersätta den defekta produkten som omfattas av garantin, med en produkt som skiljer sig något i design och/eller specifikationer som inte påverkar produktens funktioner. För att du ska vara berättigad att göra gällande ett giltigt krav enligt denna garanti måste du på begäran tillhandahålla oss (eller vår representant) ett fullgott köpebevis och den defekta produkten för analys. I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag beskriver denna policy hela vårt ansvar som tillverkare i samband med defekta produkter eller produkter som inte uppfyller specifikationerna. Vi ansvarar inte för andra förluster, indirekta skador eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, förlust av data eller inkomst). Vi kompenserar dig inte heller för aktiviteter så som regelbundet underhåll, sparande eller återställning av data. Dina lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lag påverkas inte av denna frivilligt tillhandahållna garanti från tillverkaren.

  Om du erbjuder din produkt för service i ett annat land än där du köpte produkten kommer vi att försöka utföra service på produkten enligt garantivillkoren i landet där du köpte produkten.

  För service inom garantiperioden ska du kontakta din återförsäljare eller Philips Consumer Care Center. Kontaktuppgifter finns på: www.philips.com/lighting.

  Med reservation för ändringar i utformning och tekniska specifikationer.

   

  Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.